កំប្លែងខ្លី៖ ថ្ងៃហេងស៊យ

ហេងអីមាននារីស្រស់ស្អាតជូនអេបចាយ ស៊យអីសន្លប់ដោយគេគប់ក្បាលនឹងដប