រឿងអប់រំ៖ ឪពុកនិងវត្ត (Father and Monastery)

ភាពយន្ដខ្លីមួយនេះ ពិតជាបានអប់រំមនុស្សដែលបានធ្វើខុសក្នុងជីវិតគេ ខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែង ក្នុងរឿងខ្លីនេះផងដែរ