បទ៖ អស់ឱកាស (ច្រៀងដោយ ហង្ស សុវណ្ណដារ៉ា)

ខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងក្នុងMVចម្រ់ៀងនេះ