បទ៖ អស់ឱកាស (ច្រៀងដោយយាយខ្លា)

ខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងក្នុងMVចម្រ់ៀងនេះ