បទ៖ ទុក្ខស្រីប្តីចេក ច្រៀងដោយ យាយខ្លា

ថតក៏សប្បាយ ពេលកាត់ក៏សប្បាយ ពេលកាត់ហើយក៏សប្បាយដែរ ជាមួយក្រុមការងារ