អំពីខ្ញុំ

អំពីខ្ញុំ
អ្នកសម្ដែង អ្នកអប់រំ អ្នកត្រាច់ចរ ផលិតករ ក្រៅពីចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសតិចតួច នាងចេះផ្នែកអាយធីតិចតួចដែរ ដូច្នេះហើយបានជានាងក្លាយជាកន្រ្តប់ដូចសព្វថ្ងៃ។ ខិខិខិ …
ចូលទៅមើលវីដេអូនោះ »